Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot de betaling van facturen.


1. Overeenkomst:


1.1. Onze facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de datum van verzending ervan. Elke niet betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder aanmaning een conventionele moratoire intrest op die maximum gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in art 5 van de Wet betalingsachterstand, vermeerderd met 3 % en dit vanaf vervaldag. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 7 kalenderdagen na de aangetekende zending van de aanmaning, zal het verschuldigde bedrag bovendien verhoogd worden met 10 % van het factuurbedrag. Deze verhoging geldt als schadevergoeding voor alle andere onkosten dan renteverlies en eigenlijke gerechtskosten.


1.2. Elke factuur kan slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum. Na afloop van de termijn, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de klant en is geen verder protest meer mogelijk.


1.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de firma Start2Boat bvba gevestigd is, zijn bevoegd voor de geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst.


2. Bijzondere voorwaarden met betrekking tot het boeken van een arrangement.


2.1. Bij boeking ontvangt de cliënt een reservatiefactuur en gedetailleerde offerte. Bij akkoord wordt een voorschot van 40 % gevorderd ter bevestiging van de boeking. Het saldo dient minstens voor de aanvang van het betreffende arrangement en in zijn totaal te worden voldaan door overschrijving op de vermelde bankrekening of cash voor aanvang evenement. Bij boeking binnen de 14 dagen voor geplande datum, dient de factuur onmiddellijk te worden voldaan. Bij niet betaling behoudt Start2Boat bvba zich het recht om het evenement af te lasten.


2.2. Indien het arrangement niet kan plaats vinden omwille van slechte of risicovolle weersomstandigheden, wordt er in onderling overleg met de cliënt een alternatieve datum of alternatief arrangement besproken. De klant kan geen recht op schadevergoeding inroepen.


2.3. De factuur vermeldt steeds de all-in prijs voor het volledige arrangement, inclusief de in detail besproken catering, bediening aan boord, crew, haventaksen, brandstof en btw..


2.4. Indien er aan boord nog extra wordt geconsumeerd, dient dit contant te worden betaald. De klant ontvangt, indien van toepassing, na afloop van het evenement dan een totaalfactuur, vermeldende de reeds voldane factuur als “voorschot” en de afrekening van het verbruik


2.5. Annulatie van een evenement door de klant dient schriftelijk te gebeuren en volgens de voorwaarden bepaald in artikel 6 van ons contract "verhuur". Start2Boat bvba heeft steeds het recht de gefixeerde vergoeding te vragen zoals in het contract gestipuleerd.In geval van gerechtelijke betwisting is de rechtbank bevoegd van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Start2Boat is gevestigd ( RPR Brussel ).